Från tidningen Eskilstuna kuriren 1941          Internerings kort från lägret med alla 
          164  militärer.
          Klicka på bilden för att se alla militärer,

          Detentions card,
          from the camp with all 164 military men.
          Click on the card to see all military men.

 Minnessten vid lägret i Strängnäs,
 som invigdes 2012.


 

Välkommen till Rysslägret

Från september 1941 till oktober 1944 var 164 sovjetiska medborgare internerade i ett hemligt läger i Byringe, Länna. Lägret byggdes 1940 av Socialstyrelsen på Domänverkets mark vid gården Rönntorp för internering
av opålitliga svenskar i den händelse Sverige skulle dras in i det pågående världskriget. Lägret kom inte att tas i bruk i detta syfte.

När Tyskland i juni 1941 attackerade Sovjetunionen gjordes föreberedelser
för eventuell internering av sovjetisk militär som kunde tänkas fly till Sverige. Det tomma lägret i Byringe med ett 20-tal baracker identifierades av Interneringsdetaljens chef Folke Bernadotte sommaren 1941 som en lämplig plats och som ett led i förberedelserna för eventuell internering av sovjetisk militär omgärdades lägret med taggtrådsstängsel i 3 rader 2 meter högt.

Den 21 september 1941 på morgonen tog sig två sovjetiska minsvepare med totalt 60 mans besättning in på svenskt farvatten vid Huvudskär. Man hade i skydd av mörkret lyckats ta sig förbi den tyska avspärrningen vid de estniska öarna Dagö och Ösel.

De sovjetiska fartygen möttes av svenska marinen. Det sovjetiska manskapet togs ombord och fördes till Nynäshamn för förhör och överfördes nästföljande dag till interneringslägret i Byringe.

Samma dag hade med omedelbar inställelse en svensk stab inkallats av Folke Bernadotte. Likaså inkallades en svensk vakttrupp.

Fram till 16 november 1941 kom ytterligare 95 man sovjetisk militär och 9 civilanställda sjövägen till Sverige och överfördes till Byringelägret. Det totala antalet internerade uppgick därmed till 164 man. Den fullt utbyggda svenska vakttruppen utgjordes av 160 man.

Det första året rådde strikt internering men därefter lättade restriktionerna
och så småningom blev även arbete utanför lägret under bevakning möjligt. Från hösten 1942 gavs även möjligheter till utflykter.

I oktober 1944 fick de internerade möjlighet att återvända till Sovjetunionen. Trettiofyra man valde att stanna kvar i Sverige.

Lägret var som nämnts ovan hemligt och besöks och fotograferings-förbud rådde. De internerade hade dock tillåtelse att fotografera för privat bruk; framkallning och kopiering skulle ske inom lägret. Det fotografiska materialet från de internerade som stannade i Sverige har gjorts tillgängligt för Byringe.se

                                                Minsvepare 89 under Tysk attack September 1941

 

 

 

 

 

Från tidningen Dagens Nyheter

ENGLISH

Here in Byringe at Rönntorp Länna was the Russian Military camp during World War II called Byringe Russian camp, which became an internment camp for 164 Soviet military refugees from 22 september 1941 to 30 October 1944.They was from the Red Army and the Red Banner Baltic Fleet.They came to Sweden in small boats,after taking part in heavy fighting on the Estonian island of Ösel.
 

RUSSIAN

Здесь в Byringe на Rönntorp Ланна был русский военный лагерь во время Второй мировой войны под названием Byringe русский лагерь, который стал лагерь для интернированных 164 советских военных беженцев с 22 сентября 1941 по 30 октября 1944 года они были из Красной Армии и Краснознаменного Балтийского Fleet. Они пришли в Швецию в маленьких лодках, после того, как принимать участие в тяжелых боях на эстонском острове Сааре.

   Från Stockholms Tidningen 5/1 1943