Information om Byringedagen 2017

Länna Hembygdsförening, Strängnäs,
har anordnat
en minnesdag 2012-2017

”Byringedagen”, till minne av lägrets 164 internerade, på platsen för ett interneringsläger för sovjetisk militär under 2:a världskriget vid gården Rönntorp, Byringe, Länna,Strängnäs.

Minnesdagen sker i närvaro av bland annat medlemmar från Ryska Riksförbundet medlemmar från Beredskapsföreningen 1939-1945 och medlemmar från Länna hembyggds förening
och historisk intresserade, närvarar gör även Strängnäs
lotta kår som serverar ärtsoppa m.fl.

Efter musik och minnestal kommer besökande att ha möjlighet att se lägerområdet och höra föredrag om lägret samt ta del av ett omfattande informationsmaterial med kartor, tidningsurklipp, skrivelser, fotografier m.m. Det kommer att finnas kafé på området och lottakåren serverar ärtsoppa.

Bakgrund

Från september 1941 till oktober 1944 var 164 sovjetiska medborgare internerade i ett hemligt läger i Byringe, Länna. Lägret byggdes 1940-1941 av Socialstyrelsen på Domänverkets mark vid gården Rönntorp för internering av opålitliga svenskar i den händelse Sverige skulle dras in i det pågående världskriget. Lägret kom inte att tas i bruk i detta syfte.

När Tyskland i juni 1941 attackerade Sovjetunionen gjordes föreberedelser för eventuell internering av sovjetisk militär som kunde tänkas fly till Sverige. Det tomma lägret i Byringe med ett 20-tal baracker identifierades av Interneringsdetaljens chef Folke Bernadotte sommaren 1941 som en lämplig plats och som ett led i förberedelserna för eventuell internering av sovjetisk militär omgärdades lägret med taggtrådsstängsel.

Den 21 september 1941 på morgonen tog sig två sovjetiska minsvepare med totalt 60 mans besättning in på svenskt farvatten vid Huvudskär. Man hade i skydd av mörkret lyckats ta sig förbi den tyska avspärrningen vid de estniska öarna Dagö och Ösel. De sovjetiska fartygen möttes av svenska marinen. Det sovjetiska manskapet togs ombord och fördes till Nynäshamn för förhör och överfördes nästföljande dag till interneringslägret i Byringe. Samma dag hade med omedelbar inställelse en svensk stab inkallats av Folke Bernadotte. Likaså inkallades en svensk vakttrupp.

Fram till 16 november 1941 kom ytterligare 95 man sovjetisk militär och 9 civilanställda sjövägen till Sverige och överfördes till Byringelägret. Det totala antalet internerade uppgick därmed till 164 man. Den fullt utbyggda svenska vakttruppen utgjordes av 160 man.

Det första året rådde strikt internering men därefter lättade restriktionerna och så småningom blev även arbete utanför lägret under bevakning möjligt. Från hösten 1942 gavs även möjligheter till utflykter.
I oktober 1944 fick de internerade möjlighet att återvända till Sovjetunionen. Trettiofyra man valde att stanna kvar i Sverige. En av dessa är fortfarande i livet och kommer att närvara vid Byringedagen.

Lägret var som nämnts ovan hemligt och besöks- och fotograferingsförbud rådde. De internerade hade dock tillåtelse att fotografera för privat bruk; framkallning och kopiering skulle ske inom lägret. Det fotografiska materialet från de internerade som stannade i Sverige har gjorts tillgängligt för Länna Hembygdsförening och för byringe.se

Kontakt för ytterligare information:

Alex Johansson
tele 076 396 93 08
 e-mail: info@byringe.se

Bild på baksidan av minnes stenen

 

 

 

 

 

 
Bild på framsidan av minnes stenen.